Unit 4 lớp 12 writing

     

In about 150 words, write a paragraph on the formal school education system in Vietnam, using the information given in Speaking Tasks on page 47. You may follow the suggestions below.

Bạn đang xem: Unit 4 lớp 12 writing

(Trong 150 từ, viết một quãng văn về khối hệ thống giáo dục thiết yếu quy ở Việt Nam, dùng tin tức ở bài bác tập nói sống trang 47. Em bao gồm theo phần lớn lời ý kiến đề xuất dưới đây.)

- Levels of education: primary (5 years: start from the age of 6)

lower secondary (4 years)

upper secondary (3 years)

- Compulsory - education: 9 years (primary và lower secondary)

- The academic year: 35 weeks (9 months, from September lớn May)

- School terms: 2 terms: term 1 (Sept - Dec.), term 2 (Jan. - May)

- Time of the national examination for GCSE (early June)


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Tạm dịch:

- cấp bậc giáo dục: tiểu học (5 năm: bước đầu từ 6 tuổi)

trung học các đại lý (4 năm)

trung học càng nhiều (3 năm)

- giáo dục đào tạo bắt buộc: 9 năm (tiểu học với trung học tập cơ sở)

- Năm học: 35 tuần (9 tháng, từ thời điểm tháng 9 mang lại tháng 5)

- Các điều khoản của trường: 2 kỳ: kỳ 1 (Tháng 9 - tháng 12), học kỳ 2 (Tháng 1 - tháng 5)

- thời hạn thi tuyển nước nhà cho GCSE (đầu tháng 6)


Lời giải đưa ra tiết

The current formal school education in Vietnam consists of three levels : pre­school, primary và secondary educations. Now there are two school systems in pre­school và primary education in big cities: stale and private schools. In state schools, parents have to lớn pay tuition fee. The academic year, from September to May, is divided into two semesters: from four khổng lồ five months each.

Xem thêm: Giải Bài 19 Trang 68 Sgk Toán 8 Tập 2, Giải Bài 19 Trang 68

Children usually start the pre-school at the age of 3, when they go lớn nurseries, but this stage is not compulsory. When children reach the age of 6, they must go to primary schools. The primary education last five years. When they complete their primary education, they can go lớn secondary schools, including Lower and Upper schools, from grade 6 khổng lồ 12. However, children must pass a recruitment exam at the kết thúc of grade 9, the final year of Lower schools, to lớn enter the upper secondary education. They will stay there until they complete grade 12. At the over of this stage, they must take the National Examination for GCSE, the requirement khổng lồ go khổng lồ university or college. This examination often takes place at the over of May or early June.

Xem thêm: Top 8 Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Của Quê Hương Em Hay Nhất, Đoạn Văn Tả Cảnh Đẹp Của Quê Hương

Tạm dịch:

Giáo dục phổ thông hiện nay ở Việt Nam bao hàm ba cấp: mầm non, giáo dục và đào tạo tiểu học và trung học. Bây chừ có hai khối hệ thống trường học trong giáo dục và đào tạo mầm non và giáo dục và đào tạo tiểu học ở các thành phố lớn: các trường công lập và tứ thục. Ở những trường công lập, phụ huynh buộc phải đóng học tập phí. Năm học, từ tháng 9 đến tháng 5, được phân thành hai học tập kỳ: từ bốn đến mon sống mỗi kỳ.

Trẻ em thường ban đầu đi học mẫu giáo độ tuổi lên 3, khi đi đến các nhà trẻ, nhưng quy trình này không bắt buộc. Khi trẻ nhỏ ở độ tuổi 6, trẻ em phải đến lớp tiểu học. Giáo dục và đào tạo tiểu học kéo dãn dài 5 năm. Khi học ngừng tiểu học, những em hoàn toàn có thể vào các trường trung học, bao hàm trung học cơ sở và trung học tập phổ thông, từ lớp 6 đi học 12. Mặc dù nhiên, học viên phải quá qua kỳ thi tuyển chọn vào thời điểm cuối năm lớp 9, năm cuối của trung học cơ sở, để vào trung học tập phổ thông. Họ đã ở lại đó cho đến khi họ hoàn thành lớp 12. Khi kết thúc giai đoạn này, họ đề nghị thi xuất sắc nghiệp trung học tập phổ thông quốc gia GCSE, đây là yêu cầu để vào đại học hoặc cao đẳng. Kỳ thi này thường ra mắt vào vào cuối tháng 5 hoặc thời điểm đầu tháng 6.