UNIT 11 LỚP 12 WRITING

     

Bài họcUnit 11 Lớp 12 Booksphần Writinggiúp các em có cơ hội viết về một cuốn sách mà các em tâm đắc nhất để cùng chia sẻ cho các bạn và thầy cô trong lớp mình. Đọc một cuốn sách các em cần ghi nhớ những thông tin cơ bản của nó và nắm được nội dung chính thì mới có thể hoàn thành tốt mục tiêu của bài học này.

Bạn đang xem: Unit 11 lớp 12 writing


1. Task 1 Writing Unit 11 lớp 12

2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 12

3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 12

4. Practice

5. Conclusion


*


Below are questions you have to answer when writing a report on a book, but they are jumbled. Work with a partner. Put the questions in the correct order(Dưới đây là những câu hỏi em phải trả lời khi viết bài thuyết trình về một quyển sách, nhưng chúng đang bị lộn xộn. Làm việc với một bạn cùng học, xếp những câu hỏi theo thứ tự đúng)

Questions to be answered

1. What was your opinion of the book?

2. Where is the book set?

3. Would you recommend the book?

4. Who is the author?

5. What is the main theme of the story?

6. Who are the main characters?

7. What is the title of the book?

8. What is the plot of the story?

9. What type of book is it?

HEADINGS

General introduction

............................................................................................................

Summary of the book"s content

............................................................................................

Conclusion

..........................................................................................

Guide to answer

HEADINGS

General introduction:(giới thiệu chung)

7 - 4 - 9

7. What is the title of the book?(Tiêu đề của cuốn sách là gì?)

4. Who is the author? (Tác giả là ai?)

9. What type of book is it? (Loại sách đó là gì?)

Summary of the book"s content:(tóm tắt nội dung cuốn sách)

2 - 5 - 6 - 8

2. Where is the book set? (Cuốn truyện lấy bối cảnh ở đâu?)

5. What is the main theme of the story? (Chủ đề chính của câu chuyện là gì?)

6. Who are the main characters? (Ai là nhân vật chính?)

8. What is the plot of the story? (cốt truyện của câu chuyện là gì?)

Conclusion:(kết luận)

1 - 3 - 2

1. What was your opinion of the book? (Quan điểm của bạn về cuốn sách là gì?)

3. Would you recommend the book? (Bạn có muốn giới thiệu cuốn sáchcho người kháckhông?)


2. Task 2 Writing Unit 11 lớp 12


Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you just read(Làm việc từng đôi. Hỏi và trả lời các câu hỏi trên về quyển sách em vừa đọc)

Guide to answer

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What’s the title of the book?

B:“My family”.

A: Who’s the author?

B: Jenni Lee

A: What type of book is it?

B:A love story

A: Where is the book set?

B: In the countryside

A:What’s the main theme of the book?

B:Love and sacrifice

A: What are the main characters?

B:A nice couple: Kyle and Ivy

A: What’s the plot of the book?

B: The story isabout a true love of Kyle and Ivy. They fall in love and show their love when they was at High school. They"ve known each other for five years. In spite of many challenges, they overcome and have a happy life.

A: What’s your opinion on the book?

B: It’san interesting book.

A:Yes, according to the main thoughts. I think it’s worth reading because it gives us a lesson:the true love and only with the true love can man find the true happiness.

Tạm dịch

A: Gần đây bạn có đọc sách không?

B: Có.

A: Tiêu đề của sách là gì?

B: "Gia đình của tôi"

A: Tác giả là ai?

B: Jenni Lee

A: Sách này thuộc thể loại nào?

B: Truyện tình yêu

A: Bối cảnh sách ở đâu?

B: Ở một miền quê

A: Chủ đề chính của sách là gì?

B: Tình yêu và sự hi sinh

A: Nhận vật chính là ai?

B: Cặp đôi dễ thương: Kyle và Ivy

A: Cốt truyện là gì?

B: Câu chuyện kể về một tình yêu đích thực của hai người Kyle và Ivy. Họ chìm đắm trong tình yêu và thể hiện tình yêu của mình khi còn thời Trung học. Họ biết nhau được năm năm. Trải qua nhiều khó khăn, họ cũng vượt qua và có một cuộc sống hạnh phúc

A: Ý kiến của bạn về quyển sách này?

B: Đó là một quyển sách hay.

Xem thêm: Một Lần Mất Tin Vạn Lần Mất Tín, Một Lần Bất Tín Vạn Lần Bất Tin Beat

A: À, theo những ý chính. Mình nghĩ nó đáng đọc vì nó cho chúng ta một bài học: tình yêu chân thật và chỉ có tình yêu chân thật con người mới có thể tìm được hạnh phúc thật sự.


3. Task 3 Writing Unit 11 lớp 12


Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2(Viết bài thuyết trình về quyền sách em mới đọc gần đây, dựa vào kết quả của Tasks 1 và 2)

Guide to answer

Recently I"ve read a book. “My family “ by Jenni Lee. It’s a love story.

The story is set in the countryside. The story isabout a true love of Kyle and Ivy. They fall in love and show their love when they was at High school. They"ve known each other for five years. In spite of many challenges, they overcome and have a happy life.This book is really interesting which gives a human feeling about the strength of love.

Tạm dịch

Gần đây tôi đã đọc một cuốn sách. "Gia đình của tôi" của Jenni Lee. Đó là một câu chuyện tình yêu.

Câu chuyện được lấy bối cảnh ở một miền quê. Câu chuyện kể về một tình yêu đích thực của hai người Kyle và Ivy. Họ chìm đắm trong tình yêu và thể hiện tình yêu của mình khi còn thời Trung học. Họ biết nhau được năm năm. Trải qua nhiều khó khăn, họ cũng vượt qua và có một cuộc sống hạnh phúc. Cuốn sách này là một cuốn tiểu thuyết rất thú vị gửi đến chúng ta cảm giác của con người về sức mạnh của tình yêu.


4. Practice


Write the passage, using the cues given(Viết đoạn văn sử dụng các gợi ý sau đây)

Agatha Miller/ bear/ 15 September 1890/ Torquay/ southwest England. Better known/ Mrs. Agatha Christie/ she/ write/ altogether 78 mystery novels and 19 plays.

Very few other crime writers/ write/ more books/ this, and few/ become/ so immensely popular.

Ever since/ she/ publish/ first novel, the Mysterious Affair at Styles/ 1920/ her books/ never be/ out of print. They/ translate/ all over the world, and perhaps surprising/ her sales/ actually increase/ since/ she/ die/ 1976. For a short time after her death/ they/ fall/ so it/ be perhaps/ screen/ revive/ her popularity.

People/ enjoy/ Agatha Chrities"s story – telling/ years, and her popularity/ currently/ seem/ higher/ it/ ever be. It/ not be/ of course/ first time/ author/ become/ more popular/ death/ life.

Xem thêm: Giới Thiệu Bà Huyện Thanh Quan Là Ai, Just A Moment


5. Conclusion


Qua bài học này các em đã được học cách viết ngắn gọn một bình luận về một cuốn sách mà mình đã được học. Khi viết dạng này các em cần lưu ý phải đảm bảo các thông tin cơ bản sau: tên cuốn sách, tác giả, thể loại, nhân vật chính (phụ), nội dung chính, bình luận chung về cuốn sách, ý nghĩa cuốn sách, thông điệp truyền tải, ...