Trắc nghiệm tin học 11 kiểu xâu có đáp án

     

Xâu: là một trong những dãy kí tự vào bảng mã ASCII. Mỗi kí trường đoản cú được gọi là 1 phần tử của xâu.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm tin học 11 kiểu xâu có đáp án

- số lượng kí tự trong xâu được điện thoại tư vấn là độ lâu năm của xâu.

- Xâu bao gồm độ dài bởi 0 điện thoại tư vấn là xâu rỗng.

- Tham chiếu tới phần tử trong xâu được xác định thông qua chỉ số của phần tử trong xâu.

1. Khai báo

Để khai báo tài liệu kiểu xâu ta áp dụng tên thích hợp string, tiếp sau là dộ dài lớn số 1 của xâu(không vượt thừa 255 kí tự đặt trong vết ngoặc < cùng > )

Cú pháp:

Vartên biến>:string<độ dài lớn nhất của xâu>;HoặcVar tên biến>:string;Ví dụ:

Var ten:string<26>;Var chuthich:string;2. Các thao tác xử lí xâu:

a) Phép ghép xâu, kí hiệu là vết (+), được áp dụng để ghép những xâu thành một. Rất có thể thực hiện nay ghép xâu đối với hằng và thay đổi xâu.

Ví dụ:

"Tin hoc"+ "11" sẽ mang lại xâu có công dụng là "Tin hoc 11".

b) những phép đối chiếu như bằng (=), khác (), nhỏ dại hơn (

+copy(S, vt, N); sản xuất xâu gồm N kí từ liên tiếp bắt đầu từ địa chỉ vt của xâu S.

+length(s) mang đến giá trị là độ dài xâu s.

+pos(s1, s2) mang đến vị trí xuất hiện thứ nhất của xâu s1 trong xâu s2.

+upcase(ch) cho chữ cái in hoa ứng với chữ cái trong ch.

Xem thêm: Bài 3: Chủ Nghĩa Tư Bản Được Xác Lập Trên Thế Giới (Phần 1), Đặc Điểm, Vai Trò Của Chủ Nghĩa Tư Bản

3. Một số ví dụ

Ví dụ 1

Chương trình tiếp sau đây nhập họ tên của hai người vào hai biến xâu và đưa ra screen xâu dài thêm hơn nếu cân nhau thì chỉ dẫn xâu nhập vào sau.

program vd1;uses crt;vara,b:string;beginclrscr;write("nhap ho ten thu nhat:");readln(a);write("nhap ho ten thu nhị :");readln(b);if length(a)>length(b) thenwrite(a)elsewrite(b);readkey;end.Kết quả:

*

Ví dụ 2:Viết lịch trình nhập nhì xâu từ bàn phím và kiểm tra kí tự thứ nhất của xâu trước tiên có trùng

Với kí tự sau cùng của xâu đồ vật hai không.

program vd2;uses crt;vara,b:string;beginclrscr;write("nhap xau thu nhat:");readln(a);write("nhap xau thu nhị :");readln(b);if a<1>=bthen writeln("Trung nhau")elsewriteln("Khac nhau");readkey;end.Kết quả:

*

Ví dụ 3:

Viết công tác nhập xâu từ bàn phím rồi in nó theo lắp thêm tự ngược lại.

program vd2;uses crt;vara:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);write("xau dao nguoc la:");for i:=length(a) downto 1 dowrite(a);readkey;end.

*

Ví dụ 4:

Viết công tác nhập vào từ keyboard và gửi ra màn hình hiển thị xâu nhận được từ nó sau khi thải trừ hết những dấu cách.

program vd2;uses crt;vara,b:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);b:="";for i:=1 khổng lồ length(a) doif a" "thenb:=b+a;write("xau sau khoản thời gian bo dau cach la",b);readkey;end.

Xem thêm: Tính Thể Tích Khối Lăng Trụ Tam Giác Đều Chuẩn 100%, 403 Forbidden

Kết quả:

*

Ví dụ 5:

Viết chương trình nhập vào từ keyboard xâu kí từ bỏ s1, chế tạo ra xâu s2 gồm tất cả các chữ số tất cả trong xâu s1 (giữ nguyên thứ tự xuất hiện thêm của chúng ) với đưa công dụng ra màn hình.

program vd2;uses crt;vara,b:string;i:integer;beginclrscr;write("nhap xau:");readln(a);b:="";for i:=1 khổng lồ length(a) doif 1