Tin học 11 bài 9

     

Nội dung bài học Bài 9: cấu trúc rẽ nhánhdưới phía trên sẽ trình diễn về cấu trúc rẽ nhánh vào môt tả thuật toán của một vài bài toán 1-1 giản; hướng dẫn các em viết câu lệnh rẽ nhánh dạng đủ, dạng thiếu thông qua một số bài toán vận dụng cụ thể;... Mời những em thuộc theo dõi nội dung chi tiết của bài học.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài 9


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1.Rẽ nhánh

1.2.Câu lệnh if-then

1.3.Câu lệnh ghép

1.4.Một số ví dụ

2. Rèn luyện Bài 9 Tin học 11

2.1. Trắc nghiệm

3. Hỏi đápBài 9 Tin học 11


Ví dụ 1: Để giải phương trình bậc hai: ax2 +bx +c = 0 (a ( eq)0 ) ta phải: Tính Delta = b*b - 4*a*c

Nếu Delta nếu Delta >=0 thìphương trình bao gồm nghiệm.

Hoặc hoàn toàn có thể nói: trường hợp Delta giả dụ ... Thì ... (Dạng thiếu)Nếu ... Thì ... Còn nếu không thì ... (Dạng đủ)

Cấu trúc này đượcgọi là cấu tạo rẽ nhánh thiếu cùng đủ.


Để tế bào tả cấu trúc rẽ nhánh, Pascal sử dụng câu lệnh if-then. Tương xứng với hai dạng mệnh đề thiếu với đủ nói sinh sống trên, Pascal có hai dạng câu lệnh if-then:

a. Dạng thiếu

Cú pháp:If then ;

Trong đó:

Điều kiện: Là biểu thức quan hệ giới tính hoặc logic.Câu lệnh: là 1 trong câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 1. Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng thiếu

Ý nghĩa: Điều kiện sẽ tiến hành tính và kiểm tra. Giả dụ điều khiếu nại đúng thì câu lệnh được thực hiện, nếu điều kiện sai thì câu lệnh sẽ ảnh hưởng bỏ qua.

Ví dụ 2:

if Delta b. Dạng đủ

Cú pháp:

If then

else ;

Trong đó:

Điều kiện: Là biểu thức quan hệ hoặc logic.Câu lệnh 1, câu lệnh 2: là 1 câu lệnh của Pascal.

Sơ đồ:

*

Hình 2.Sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh dạng đủ

Ý nghĩa:Điều kiện sẽ được tính và kiểm tra. Nếu điều khiếu nại đúng thì thực hiện câu lệnh 1, trái lại thì thực hiện tại câu lệnh 2.

Chú ý 1: Trước tự khóa Else không tất cả dấu chấm phẩy (;).

Xem thêm: Doremon Tieng Viet, Doremon Htv3 Tieng Viet 2016, Doremon Tieng Viet

Ví dụ 3:

if a hack 3 = 0 then write("a phân tách het cho 3")

else write("a khong phân tách het cho 3");


1.3. Câu lệnh ghép


Trong Pascal câu lệnh ghép tất cả dạng:

Begin

;

End;

Chú ý 2: Sau END phải bao gồm dấu chấm phẩy (;)

Ví dụ 4:

if D Ví dụ 5. kiếm tìm nghiệm thực của phương trình bậc hai:

ax2 + bx + c = 0 , cùng với a ( eq)0.

Xây dựng ý tưởng:

Nhập 3 số a,b,c.Tính: delta:=b*b-4*a*c.Nếu delta

Dùng câu lệnh if-then dạng đủ.

Xác định bài bác toán:

Input: những hệ số a, b, c nhập từ bỏ bàn phím.Output: Đưa ra màn hình các nghiệm thực hoặc thông báo "Phuong trinh vo nghiem".

program Giai_PTB2;

uses crt;

var a,b,c: real;

D, x1, x2: real;

begin

clrscr;

write(" a, b, c: ");

readln(a, b, c);

D:= b*b – 4*a*c;

if D Ví dụ 5:

Tìm số ngày của năm N, hiểu được năm nhuận là năm phân chia hết cho 400 hoặc phân chia hết mang đến 4 nhưng không chia hết đến 100. Ví dụ, những năm 2000, 2004 là năm nhuận và bao gồm số ngày là 366, các năm 1900, 1945 chưa hẳn là năm nhuận và bao gồm số ngày là 365.

Hướng dẫn:

Trong biểu thức điều kiện ta sử dụng những phép toán ngắn gọn xúc tích như là or, and để gộp những điều kiện lại cùng với nhau.Dùng cấu tạo dạng đủ để lập trình cho vấn đề trên.

Biểu thức điều kiện: ((N mod 400 = 0) or (N thủ thuật 4 = 0) and (N thủ thuật 1000))

Xác định bài toán:

Input: N nhập trường đoản cú bàn phím.

Xem thêm: Game Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5, Game Hot: Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5

Output: Đưa số ngày của năm N ra màn hình.

program Nam_nhuan;