TÌM TỌA ĐỘ TRỰC TÂM TAM GIÁC TRONG OXYZ

     

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang đến tam giác ABC có A(1;0;0), B(0;0;1) và C(2;1;1). Tìm kiếm tổng tọa độ trực trung ương H của tam giác ABC.

Bạn đang xem: Tìm tọa độ trực tâm tam giác trong oxyz

A. 1

B. 2

C. 0

D. không có điểm H


*

Đáp án A

- Cách 1: Giả sử H(x;y;z) là trực trọng tâm của tam giác ABC, ta có đk sau:


Trong không gian Oxyz, mang lại A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;1). Trực trọng điểm của tam giác ABC có tọa độ là A. 49;29;49B. (2;1;2) C. (4;2;4) D. 29;1...

Trong không khí Oxyz, đến A(1;0;0), B(0;2;0), C(0;0;1). Trực trung tâm của tam giác ABC bao gồm tọa độ là

A. 49;29;49

B. (2;1;2)

C. (4;2;4)

D. 29;19;29


Trong không gian có hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-1;0;1). Mặt phẳng (P) đi qua A, trực trọng tâm H của tam giác ABC và vuông góc với phương diện phẳng (ABC) có phương trình là A. 4x + 2y - z + 4 = 0 B. 4x + 2y + z - 4 = 0 C. 4x - 2y - z + 4 = 0 D. 4x - 2y + z + 4 = 0

Trong không khí có hệ tọa độ Oxyz, cho bố điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-1;0;1). Mặt phẳng (P) đi qua A, trực trung ương H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là

A. 4x + 2y - z + 4 = 0

B. 4x + 2y + z - 4 = 0

C. 4x - 2y - z + 4 = 0

D. 4x - 2y + z + 4 = 0


Trong không khí có hệ tọa độ Oxyz, cho tía điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-2;0;1). Mặt phẳng (P) đi qua A, trực vai trung phong H của tam giác ABC và vuông góc với mặt phẳng (ABC) có phương trình là: A. 4x+2y−z+4=0.B. 4x+2y+...

Trong không khí có hệ tọa độ Oxyz, cho cha điểm A(0;1;2), B(0;-2;0), C(-2;0;1). Mặt phẳng (P) đi qua A, trực trung ương H của tam giác ABC và vuông góc với khía cạnh phẳng (ABC) có phương trình là:

A. 4x+2y−z+4=0.

B. 4x+2y+z−4=0.

Xem thêm: Bài Văn Tả Gấu Bông (21 Mẫu), Top 18 Bài Tả Đồ Chơi Gấu Bông Hay Và Ngắn Gọn

C. 4x−2y−z+4=0.

D. 4x−2y+z+4=0.


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang đến tam giácABC có A(1;−2;3), B(−1;0;2) và G(1;−3;2)là trọng tâm tam giác ABC. Kiếm tìm tọa độ đi...

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC có A(1;−2;3), B(−1;0;2) và G(1;−3;2)là giữa trung tâm tam giác ABC. Tra cứu tọa độ điểm C

A. C(3;−7;1)

B. C(2;−4;−1)

C. C(1;−1;−3)

D. C(3;2;1)


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC tất cả A(1;-2;3); B(-1;0;2) và G(1;-3;2) là trung tâm tam giác ABC. Kiếm tìm tọa độ điểm C.

A. C(3;2;1)

B. C(2;-4;-1)

C. C(1;-1;-3)

D. C(3;-7;1)


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm H(1;2;-3). Tìm phương trình khía cạnh phẳngα cắt những trục tọa độ Ox, Oy, Oz theo lần lượt tại 3 điểm A, B, C sao để cho H là trực tâm tam giác ABC. A. α: x+2y-3z-14=0 B. α: x+2y-3z+4=0 C. α: 6x+3y-2z-18=0 D. α: 6x+3y-2z+8=0

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến điểm H(1;2;-3). Tìm kiếm phương trình mặt phẳngα cắt các trục tọa độ Ox, Oy, Oz theo thứ tự tại 3 điểm A, B, C làm thế nào cho H là trực trung ương tam giác ABC.

A. α: x+2y-3z-14=0

B. α: x+2y-3z+4=0

C. α: 6x+3y-2z-18=0

D. α: 6x+3y-2z+8=0


Trong không gian với hệ tọa độOxyz, mang đến tam giác ABC có đỉnhC-2;2;2 và trọng tâmG-1;2;2. Tìm tọa độ các đỉnh A, B của tam giác ABC, biết A thuộc mặt...

Trong không khí với hệ tọa độOxyz, đến tam giác ABC có đỉnhC-2;2;2 và trọng tâmG-1;2;2. Tìm tọa độ những đỉnh A, B của tam giác ABC, biết A thuộc phương diện phẳng (Oxy) và điểm B thuộc trục cao.

A. A(-1;-1;0), B(0;0;4)

B. A(-1;1;0), B(0;0;4)

C. A(-1;0;1), B(0;0;4)

D. A(-4;4;0), B(0;0;1)


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, mang lại tam giác ABC với A(-2;4;1), B(1;1;-6), C(0;-2;3). Search tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC A. G-13;1;-2...

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC cùng với A(-2;4;1), B(1;1;-6), C(0;-2;3). Search tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC

A. G-13;1;-23

B. G-1;3;-2

C. G13;-1;23

D.

Xem thêm: Top 33 Bài Văn Tả Cơn Mưa Lớp 5 Hay Nhất Lớp 5, 7 Tả Cơn Mưa

 G-12;52;-52


Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, đến 3 điểm A(a;0;0), B(1;b;0), C(1;0;c), cùng với a,b,c là các số thực biến đổi sao đến H(3;2;1) là trực trọng tâm của tam giác ABC. Tính S=a+b+c.