Tìm Bội Chung Nhỏ Nhất C++

     

Bài tập cơ bạn dạng này ta rất có thể có hướng giải quyết là sử dụng vòng lặp for hoặc dựa vào ước chung phệ nhất trong ngôn từ lập trình C.

Bạn đang xem: Tìm bội chung nhỏ nhất c++

Đầu vào sẽ là một trong những biến nguyên dương a và b, yêu mong của việc là search bội chung bé dại nhất của nhị số a với b.

2. Lời giải

Đầu tiên họ cần phải biết bội chung nhỏ nhất của nhị số là gì?

bội số chung nhỏ dại nhất (hay nói một cách khác tắt là bội chung bé dại nhất, được viết tắt là BCNN) của nhị số nguyên a cùng b là số nguyên dương nhỏ tuổi nhất chia hết cho tất cả a cùng b. Tức là nó hoàn toàn có thể chia mang đến a với b nhưng không còn lại số dư. Nếu a hoặc b là 0, thì ko tồn tại số nguyên dương chia hết mang đến a cùng b.

Ví dụ hai số 4 cùng 8 gồm bội số chung nhỏ dại nhất là 8.

2.1 phương pháp sử vòng lặp for tăng dần cho tới khi tìm kiếm được BCNN

BCNN của 2 số a và b yêu cầu chia hết cho cả 2 số này. Vì chưng đó, ta bao gồm thể chỉ việc duyệt qua các số phân chia hết cho 1 số(hoặc a, hoặc b). Mà lại để buổi tối ưu, các bạn hãy duyệt qua những số chia hết mang đến số lớn số 1 giũa a và b.

Các bước tiến hành như sau:

Bước 1: họ khai báo int a , int b để gán quý hiếm của a với b , khai báo đổi mới int kq nhằm gán quý hiếm của bội chung nhỏ dại nhất, biến hóa int step để tính cách nhảy mỗi lúc lặp.

Bước 2: Nhập tài liệu từ keyboard gán cực hiếm vào trở nên a với b.

Xem thêm: Soạn Văn Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận Ngắn Gọn, Tìm Hiểu Chung Về Văn Nghị Luận

Bước 3: sử dụng if với đk nếu a>b thì gán giá trị step = a trái lại step = b.

Bước 3: sử dụng vòng lặp for bước đầu tại i = step, xong khi iint main(){ //khai bao a, b, kq int a, b, kq, step; //nhap a printf("nhap a:"); scanf("%d",&a); //nhap b printf("nhap b:"); scanf("%d",&b); //t́m step la so lon nhat giua a cùng b if(a>b)//neu a>b step = a; else//neu aVí dụ tôi nhập a=16 cùng b=8

Kết quả:

nhap a:16nhap b:8BCNN(16, 8) = 16

2.2 search BCNN của 2 số phụ thuộc vào UCLN

Ta có mối quan hệ của BCNN và UCLN của nhì số a cùng b như sau:

Các bước triển khai như sau:

Bước 1: Ta tạo ra một hàm int UCLN(int a, int b) dùng để làm tính UCLN của a và b bạn có thể tìm hiểu về phong thái tìm UCLN của công ty chúng tôi tại đây.

Bước 2: vào hàm main, họ khai báo int a , int b nhằm gán quý hiếm của a với b.

Bước 3: Ta khai báo vươn lên là int gan = UCLN(a, b).

Bước 4: Ta in ra màn hình BCNN là : (a*b)/gan.

Xem thêm: Đặt Vào Hai Đầu Cuộn Sơ Cấp Của Một Máy Biến Áp Lí Tưởng

Chương trình như sau:

#include // tinh uoc chung lon nhatint UCLN(int a, int b) while ( a != b) if (a > b) a = a - b; else b = b - a; return a; int main() //khai bao a, b int a, b; //nhap a printf("nhap a:"); scanf("%d",&a); //nhap b printf("nhap b:"); scanf("%d",&b); //khai bao gan = UCLN int gan = UCLN(a, b); printf("BCNN la: %d", (a*b)/gan);Ví dụ tôi nhập a=13 với b=12

Kết quả:

nhap a:13nhap b:12BCNN la: 156

3. Tổng kết

Để thực hiện giải bài tập tìm ước chung lớn số 1 của hai số vào C chúng ta đọc cần được có kỹ năng cơ bạn dạng về ngữ điệu lập trình C, bạn cần nắm vững cách nhập xuất căn bạn dạng và những cách sử dụng vòng lặp, cách gọi hàm trong C và những phép toán học tập cơ bản.


Facebook TwitterLinkedinb%20thì%20gán%20giá%20trị%20step%20=%20a%20ngược%20lại%20step%20=%20b.Bước%203:%20Sử%20dụng%20vòng%20lặp%20for%20bắt%20đầu%20tại%20i%20=%20step,%20kết%20thúc%20khi%20iint%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20a,%20b,%20kq%20%20%20%20int%20a,%20b,%20kq,%20step;%20%20%20%20//nhap%20a%20%20%20%20printf(nhap%20a:);%20%20%20%20scanf(%d,&a);%20%20%20%20//nhap%20b%20%20%20%20printf(nhap%20b:);%20%20%20%20scanf(%d,&b);%20%20%20%20//t́m%20step%20la%20so%20lon%20nhat%20giua%20a%20và%20b%20%20%20%20if(a>b)//neu%20a>b%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20step%20=%20a;%20%20%20%20else//neu%20a%20b)%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a%20=%20a%20-%20b;%20%20%20%20%20%20%20%20else%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20b%20=%20b%20-%20a;%20%20%20%20%20%20%20%20return%20a;%20int%20main()%20%20%20%20//khai%20bao%20a,%20b%20%20%20%20int%20a,%20b;%20%20%20%20//nhap%20a%20%20%20%20printf(nhap%20a:);%20%20%20%20scanf(%d,&a);%20%20%20%20//nhap%20b%20%20%20%20printf(nhap%20b:);%20%20%20%20scanf(%d,&b);%20%20%20%20//khai%20bao%20gan%20=%20UCLN%20%20%20%20int%20gan%20=%20UCLN(a,%20b);%20%20%20%20printf(BCNN%20la:%20%d,%20(a*b)/gan);/preVí%20dụ%20tôi%20nhập%20a=13%20và%20b=12Kết%20quả:table%20style=border-collapse:%20collapse;%20width:%20100%;tbodytrtd%20style=width:%20100%;nhap%20a:13nhap%20b:12BCNN%20la:%20156/td/tr/tbody/tablediv%20class=post-single%20post-5341%20post%20type-post%20status-publish%20format-standard%20hentry%20category-bai-tap-c-co-ban%20tag-bai-tap-c-co-ban%20tag-lap-trinh-c%20tag-vong-lap-whilediv%20class=post-contenth1span%20id=3_Tong_ket3.%20Tổng%20kết/span/h1Để%20thực%20hiện%20giải%20bài%20tập%20tìm%20ước%20chung%20lớn%20nhất%20của%20hai%20số%20trong%20C%20bạn%20đọc%20cần%20phải%20có%20kiến%20thức%20cơ%20bản%20về%20ngôn%20ngữ%20lập%20trình%20C,%20bạn%20cần%20nắm%20vững%20cách%20nhập%20xuất%20căn%20bản%20và%20các%20cách%20sử%20dụng%20vòng%20lặp,%20cách%20gọi%20hàm%20trong%20C%20và%20các%20phép%20toán%20học%20cơ%20bản./div/div" target="_blank">Pinterest