SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN

     

Lý thuyết tổng hợp Tin học lớp 7 Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán, chọn lọc năm 2021 – 2022 mới nhất gồm tóm tắt lý thuyết và hơn 500 bài tập ôn luyện Tin 7. Hy vọng bộ tổng hợp lý thuyết Tin học lớp 7 sẽ giúp học sinh củng cố kiến thức, ôn tập và đạt điểm cao trong các bài thi trắc nghiệm môn Tin học.

Bạn đang xem: Sử dụng các hàm để tính toán


Bài 4: Sử dụng các hàm để tính toán

A. LÝ THUYẾT

Nội dung chính:

- Ưu điểm của việc sử dụng hàm

- Nhập hàm để tính toán

- Một số hàm đơn giản

1. Hàm trong chương trình bảng tính

• Khái niệm hàm:

Hàm là các công thức được định nghĩa sẵn từ trước, dùng dữ liệu cụ thể để tính toán.

• Ưu điểm khi dùng hàm:

+ Dùng hàm giúp cho việc tính toán dễ dàng hơn.

+ Tiết kiệm thời gian và tránh được những sai sót khi phải tự viết công thức.

+ Có thể sử dụng địa chỉ ô để tính toán.

Vd: tính trung bình cộng của 3 số

+ theo công thức: = (2 + 4 + 6)/3

+ theo hàm: =AVERAGE(2,4,6) hoặc =AVERAGE(A1,A2,A3) như ảnh dưới.

*

2. Cách sử dụng hàm

• Cú pháp của hàm:

- Phần 1: tên hàm( vd: AVERAGE, SUM, MIN,..)

- Phần 2: các biến. các biến được liệt kê trong dấu “( )” và cách nhau bởi dấu “,”.

• Đối số của hàm:

- Là các biến, biến ở đây có thể là 1 số, 1 địa chỉ ô, hay 1 khối.

- Số lượng đối số( biến) này phụ thuộc theo từng hàm khác nhau.

• Sử dụng:

- B1: chọn ô cần nhập và nháy đúp

- B2: gõ dấu =

- B3: gõ hàm theo cú pháp chuẩn, đầy đủ tên hàm và biến

- B4: nhấn phím Enter

*

3. Một số hàm thường dùng

a. Hàm tính tổng

- Tên hàm: SUM

- Ý nghĩa: dùng để tính tổng cho 1 dãy các số.

- Cú pháp: =SUM(a,b,c…..).

- Ví dụ:

+, =SUM(15,24,45) tính tổng 3 số 15, 24, 45 dựa trên giá trị số cụ thể.

+, =SUM(A1,A2,A3) tính tổng 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, =SUM(A1:A3) tính tổng các số từ A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3.

Kết quả: 12

*

b. Hàm tính trung bình cộng

- Tên hàm: AVERAGE

- Ý nghĩa: tính trung bình cộng của 1 dãy các số.

- Cú pháp: AVERAGE(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =AVERAGE(2,4,6) tính trung bình cộng 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số cụ thể.

+, =AVERAGE(A1,A2,A3) tính trung bình cộng 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, =AVERAGE(A1:A3) tính trung bình cộng các số từ A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3.

*

c. Hàm xác định giá trị lơn nhất

- Tên hàm: MAX

- Ý nghĩa: xác định số lớn nhất trong 1 dãy các số.

- Cú pháp: MAX(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, =MAX(2,4,6) xác định số lớn nhất trong 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số cụ thể. Kết quả: 6

+, = MAX (A1,A2,A3) xác định số lớn nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, =MAX(A1:A3) xác định số lớn nhất các số từ A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 6 ( địa chỉ ô là A3)

*

d. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất

- Tên hàm: MIN

- Ý nghĩa: xác định số nhỏ nhất trong 1 dãy các số.

- Cú pháp: MIN(a,b,c,…)

- Ví dụ:

+, = MIN (2,4,6) xác định số nhỏ nhất trong 3 số 2, 4, 6 dựa trên giá trị số cụ thể. Kết quả: 2

+, = MIN (A1,A2,A3) xác định số nhỏ nhất trong 3 số A1, A2, A3 dựa trên địa chỉ ô.

+, = MIN (A1:A3) xác định số nhỏ nhất các số từ A1 đến A3 bao gồm A1, A2, A3. Kết quả: 2 ( địa chỉ ô là A1)

B. BÀI TẬP

Câu 1:Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A.Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi

B.Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

C.Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D.Nhập sai dữ liệu.


Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

Đáp án: C


Câu 2:Hàm AVERAGE là hàm dùng để:

A.Tính tổng

B.

Xem thêm: Công Thức Hóa Học Của Thủy Tinh Là:, #Thủy Tinh Là Gì

Tìm số nhỏ nhất

C.Tìm số trung bình cộng

D.Tìm số lớn nhất


Câu 3:Kết quả của hàm sau: =SUM(A1:A3), trong đó: A1= 5; A2=39; A3=52

A.96

B.89

C.95

D.d.Không thực hiện được


Câu 4:Kết quả của hàm sau: =AVERAGE(A1:A4), trong đó: A1=16; A2=29; A3= 24 ; A4=15

A.23

B.21

C.20

D.Không thực hiện được


Câu 6:Nếu khối A1:A5 lần lượt chứa các số 10, 7, 9, 27, 2 kết quả phép tính nào sau đây đúng:

A.=MAX(A1,B5,15) cho kết quả là 15

B.=MAX(A1:B5, 15) cho kết quả là 27

C.=MAX(A1:B5) cho kết quả là 27

D.Tất cả đều đúng.


Hàm Max là hàm tìm giá trị lớn nhất trong dãy các số. Ô tính B5 không có giá trị thì sẽ được bỏ qua vì vậy hàm MAX(A1,B5,15) chính là tìm giá trị lớn nhất của 10 và 15 là 15. Hàm MAX(A1:B5, 15) là tìm giá trị lớn nhất của 10, 7, 9, 27, 2, 15 -> 27 (B1, B2, B3, B4, B5 bỏ qua). MAX(A1:B5) cho kết quả là 27.

Đáp án: D


Câu 8:Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng:

A.=Sum ( A1+B1+C1)

B.=Average(A1,B1,C1)

C.=Average (A1,B1,C1)

D.Cả A, B, C đều đúng


hàm AVERAGE là hàm tính trung bình cộng của 1 dãy các số. Vậy để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 trong Excel ta gõ =Average(A1,B1,C1).

Đáp án: B


Câu 9:Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A.Tính tổng của ô A5 và ô A10

B.Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C.Tính tổng từ ô A5 đến ô A10

D.Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10


Câu 10:Trong Excel, giả sử một ô tính được nhập nội dung:

=SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6) Vậy kết quả của ô tính là bao nhiêu sau khi ấn phím Enter?

A.11

B.12

C.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Đoạn Văn Ngắn Bằng Tiếng Anh Về Người Bạn Thân Hay Nhất

13

D.Một kết quả khác


Hàm SUM, MAX, MIN là hàm tính tổng, giá trị lớn nhất, giả trị nhỏ nhất của một dãy các số. Nên SUM(1,2)+MAX(3,4)+MIN(5,6)= 3 + 4 + 5 =12