Oxi hóa 0.08 mol một ancol đơn chức

     
*

Oxi hóa 0,08 mol một ancol solo chức thu được các thành phần hỗn hợp X có cacboxylic, anđehit, ancol dư, nước. Ngưng tụ toàn bộ hỗn hòa hợp X rồi chia thành hai phần bởi nhau: Phần 1 cho tác dụng với na dư thu được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần 2 mang lại tham gia phản bội ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm cân nặng ancol bị thoái hóa là

A.

Bạn đang xem: Oxi hóa 0.08 mol một ancol đơn chức

40,00 %

B. 62,50 %

C. 50,00 %

D. 31,25 %


*

*

*

*


Oxi hóa 0,08 mol một ancol 1-1 chức, thu được tất cả hổn hợp X tất cả một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư cùng nước. Ngưng tụ tổng thể X rồi chia làm hai phần bởi nhau. Phần một cho tính năng hết với mãng cầu dư, nhận được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai mang lại phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm cân nặng ancol bị oxi hoá 1à A. 50,00% B. 62,50% C. 31,25% D. 40,00%

Oxi hóa 0,08 mol một ancol solo chức, thu được tất cả hổn hợp X bao gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư với nước. Ngưng tụ cục bộ X rồi chia làm hai phần bằng nhau. Phần một cho tác dụng hết với mãng cầu dư, nhận được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai mang đến phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị oxi hoá 1à

A. 50,00%

B. 62,50%

C. 31,25%

D. 40,00%


Oxi hóa 0,08 mol một ancol 1-1 chức, thu được các thành phần hỗn hợp X có một axit cacbonxylic, một anđehit, ancol dư cùng nước. Ngưng tụ toàn cục X rồi chia thành hai phần bằng nhau. Phần một cho chức năng hết với mãng cầu dư, nhận được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai mang đến phản ứng tráng bạc trọn vẹn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm cân nặng ancol bị thoái hóa là A. 50,00% B. 62,50% C. 31,25% D. 40,00%

Oxi hóa 0,08 mol một ancol đối kháng chức, thu được tất cả hổn hợp X bao gồm một axit cacbonxylic, một anđehit, ancol dư với nước. Ngưng tụ cục bộ X rồi chia thành hai phần bởi nhau. Phần một cho tác dụng hết với mãng cầu dư, chiếm được 0,504 lít khí H2 (đktc). Phần hai đến phản ứng tráng bạc hoàn toàn thu được 9,72 gam Ag. Phần trăm trọng lượng ancol bị lão hóa là

A. 50,00%

B. 62,50%

C. 31,25%

D. 40,00%


Oxi hóa 0,12 mol một ancol đối kháng chức, thu được hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Dừng tụ cục bộ X rồi chia làm hai phần bởi nhau. Phần một cho công dụng hết với K dư, thu được 0,756 lít khí H2(đktc). Phần nhì cho thực hiện phản ứng tráng bạc trọn vẹn thu được 14,58 gam Ag. Phần trăm cân nặng ancol bị oxi hóa là A. 40,00%. B. 31,25%. C. 62,50%. D. 50,00%.

Oxi hóa 0,12 mol một ancol đối kháng chức, thu được tất cả hổn hợp X bao gồm một axit cacboxylic, một anđehit, ancol dư và nước. Dừng tụ toàn bộ X rồi chia thành hai phần bằng nhau. Phần một cho chức năng hết cùng với K dư, nhận được 0,756 lít khí H2(đktc). Phần nhị cho thực hiện phản ứng tráng bạc trọn vẹn thu được 14,58 gam Ag. Phần trăm trọng lượng ancol bị thoái hóa là

A. 40,00%.

B. 31,25%.

C. 62,50%.

D. 50,00%.


Oxi hóa 0,16 mol một ancol đối chọi chức, thu được các thành phần hỗn hợp X bao gồm 1 axit cacboxylic, 1 andehit, ancol dư cùng H2O. Ngưng tụ tổng thể X rồi chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho công dụng hết với mãng cầu dư, chiếm được 1,008 lit khí H2 (đktc). Phần 2 cho phản ứng tráng bạc trọn vẹn thu được 19,44 gam Ag. Phần trăm khối lượng ancol bị thoái hóa là: A. 15% B. 62,5% C. 40% D. 31,25%

Oxi hóa 0,16 mol một ancol solo chức, thu được tất cả hổn hợp X bao gồm một axit cacboxylic, 1 andehit, ancol dư với H2O. Ngưng tụ toàn bộ X rồi chia thành 2 phần bằng nhau. Phần 1 cho tính năng hết với na dư, nhận được 1,008 lit khí H2 (đktc). Phần 2 mang đến phản ứng tráng bạc trọn vẹn thu được 19,44 gam Ag. Phần trăm cân nặng ancol bị lão hóa là:

A. 15%  

B. 62,5%

C. 40%

D. 31,25%


X, Y là nhì ancol no, đối kháng chức, mạch hở (MX X, Y là nhị ancol no, đối chọi chức, mạch hở (MX Y), Z là axit cacboxylic no, hai chức, mạch hở, T là este mạch hở tạo bởi X, Y cùng Z. Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam tất cả hổn hợp E có X, Y, Z, T bởi 7,84 lít oxi toàn diện thu được tất cả hổn hợp CO2 cùng hơi nước bao gồm số mol bởi nhau. Mang 7,4 gam E cho tính năng với dung dịch NaOH toàn diện thu được hỗn hợp ancol. Chia tất cả hổn hợp ancol này thành nhị phần bằng nhau. Phần 1 tác dụng với mãng cầu dư thu được 448 ml H2 (đktc). Phần nhị oxi hóa bởi vì CuO nung nóng (H = 100%) thu được các thành phần hỗn hợp hai andehit. Cho hỗn hợp anđehit này tráng gương hoàn toàn được 11,88 gam Ag. Phần trăm cân nặng của X vào E sớm nhất với 

*

*

*

*


Xem chi tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
Oxi hóa m gam ancol 1-1 chức X, thu được hỗn hợp Y gồm cacboxylic, nước và ancol dư. Phân tách Y làm hai phần bởi nhau. Phần một bội phản ứng trọn vẹn với hỗn hợp KHCO3 dư, nhận được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần nhị phản ứng với mãng cầu vừa đủ, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan. Tên của X là: A. Propan-1-ol. B.etanol. C. Metanol. D. propan-2-ol.

Xem thêm: Định Luật 2 Niu Tơn - Lý Thuyết Ba Định Luật Niutơn


Đọc tiếp

Oxi hóa m gam ancol đối kháng chức X, thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm cacboxylic, nước và ancol dư. Phân chia Y làm cho hai phần bằng nhau. Phần một phản bội ứng trọn vẹn với hỗn hợp KHCO3 dư, chiếm được 2,24 lít khí CO2 (đktc). Phần hai phản ứng với na vừa đủ, nhận được 3,36 lít khí H2 (đktc) và 19 gam chất rắn khan. Thương hiệu của X là:

A. propan-1-ol.

B.etanol.

C. metanol.

D. propan-2-ol.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
1
Oxi hóa 2,7 gam một ancol đơn chức, thu được các thành phần hỗn hợp X gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nước. Mang lại X tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 20,25 gam bạc. Phần trăm cân nặng ancol đã biết thành oxi hóa là A. 50,00% B. 33,33% C. 37,50% D. 66,67%
Đọc tiếp

Oxi hóa 2,7 gam một ancol đối chọi chức, thu được hỗn hợp X có axit cacboxylic, anđehit, ancol dư cùng nước. Mang đến X công dụng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3 thu được 20,25 gam bạc. Phần trăm trọng lượng ancol đã trở nên oxi hóa là

A. 50,00%

B.  33,33%

C. 37,50%

D.  66,67%


Xem bỏ ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
Thủy phân hoàn toàn một este E trong 500ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được 135,6 gam hóa học rắn với m gam tương đối một ancol no, đơn chức, mạch hở X. Oxi hóa m gam ancol X thu được các thành phần hỗn hợp Y có anđehit, axit, ancol dư cùng nước. Chia tất cả hổn hợp thành 3 phần bởi nhau: Phần 1: cho vào dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 54 gam Ag. Phần 2: mang lại phản ứng trọn vẹn với dung dịch nước brom nhận được 3,36 lít khí Z (đktc) duy nhất. Phần 3: Cho công dụng với na dư chiếm được 5,6 lít khí H2 (đktc) Cô...
Đọc tiếp

Thủy phân hoàn toàn một este E trong 500ml hỗn hợp NaOH 3M, cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được 135,6 gam hóa học rắn và m gam hơi một ancol no, solo chức, mạch hở X. Lão hóa m gam ancol X thu được hỗn hợp Y tất cả anđehit, axit, ancol dư với nước. Chia tất cả hổn hợp thành 3 phần bởi nhau:

Phần 1: bỏ vào dung dịch AgNO3/NH3 dư chiếm được 54 gam Ag.

Phần 2: đến phản ứng hoàn toản với hỗn hợp nước brom chiếm được 3,36 lít khí Z (đktc) duy nhất.

Phần 3: Cho công dụng với na dư chiếm được 5,6 lít khí H2 (đktc)

Công thức cấu trúc của E là

A. CH3CH2COOCH3 

B. CH2 =CHCOOCH3 

C. CH3COOCH2CH3

D.

Xem thêm: Hình Ảnh Chiếc Thuyền Ngoài Xa Của Nguyễn Minh Châu, Just A Moment

C2H3COOC2H5


Xem đưa ra tiết
Lớp 0Hóa học
1
0
Hỗn đúng theo X tất cả hai este 1-1 chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Thủy phân trọn vẹn m gam X bởi dung dịch NaOH rồi cô cạn, được 40,2 gam hóa học rắn Y và a gam một ancol Z. Nung Y cùng với CaO cho đến khi phản ứng kết thúc, thu được 8,4 gam một hóa học khí. Lão hóa a gam Z thu được hỗn hợp T gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư và nước. Mang đến T chức năng hết với na dư, chiếm được 4,48 lít khí H2 (đktc). Mang lại T vào hỗn hợp KHCO3 dư, thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Cho T bội nghịch ứng tráng bạc hoàn toàn, t...
Đọc tiếp

Hỗn hòa hợp X tất cả hai este đối kháng chức, mạch hở là đồng phân cấu tạo của nhau. Thủy phân trọn vẹn m gam X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn, được 40,2 gam chất rắn Y cùng a gam một ancol Z. Nung Y với CaO cho đến khi phản bội ứng kết thúc, nhận được 8,4 gam một chất khí. Oxi hóa a gam Z thu được hỗn hợp T bao gồm axit cacboxylic, anđehit, ancol dư với nước. Cho T tính năng hết với mãng cầu dư, thu được 4,48  lít khí H2 (đktc). Mang đến T vào hỗn hợp KHCO3 dư, thoát ra 2,24 lít CO2 (đktc). Cho T bội phản ứng tráng bạc bẽo hoàn toàn, tạo nên 86,4 gam Ag. Quý giá của m là: