MỘT GEN CÓ CHIỀU DÀI 5100

     
Home/ Môn học/Sinh học/Một gen có chiều dài 5100 Angstron, trong số ấy tỉ lệ số Nu loại A chiếm 1/5 tổng số Nu của gen. Bên trên phân tử ARN bởi gen tổng hợp gồm số NU loại A=120, X=


Bạn đang xem: Một gen có chiều dài 5100

Một gen có chiều dài 5100 Angstron, trong số đó tỉ lệ số Nu một số loại A chiếm 1/5 tổng số Nu của gen. Bên trên phân tử ARN bởi gen tổng hợp tất cả số NU nhiều loại A=120, X=


Một gen gồm chiều lâu năm 5100 Angstron, trong đó tỉ lệ số Nu loại A chiếm 1/5 tổng số Nu của gen. Trên phân tử ARN do gen tổng hợp gồm số NU loại A=120, X=240. Hãy xác định:a)Số Nu mỗi các loại của gen?b)Số Nu mỗi các loại của ARN?c)Số axitamin môi trường thiên nhiên nội bào cần cung cấp nếu gene tự nhân đôi 3 lần, từng gen nhỏ sao mã 3 lần trên mỗi phân tử mARN tất cả 3 riboxom trượt qua một lần.


*

a.Số Nu của gene là

N=2l/3,4=3000 Nu

A=T=1/5×3000=600

G=X=900

b.Số Nu mỗi một số loại trên mARN là

Giả sử mạch 1 tổng đúng theo mARN

T1=rA=A2=120 Nu

Mà A1+A2=A suy ra A1=A-A=480 Nu=rU

rX=G1=240 Nu

G1+G2=G suy rq G2=X1=rG=G-G1=660 Nu

c. Số Nu môi trường hỗ trợ cho gen nhân song 3 lần là

3000x(2^3-1)=21000 Nu

Gen nhân song 3 lần số gen con tạo thành là 2^3=8

Mỗi ren sao mã 3 lần số phân tử mARN là 8×3=24

Trên 1 phân tử mARN bao gồm 3 riboxom trượt số chuỗi protein tạo ra thành là 24×3=72

Số aa môi trường hỗ trợ là (500-1)x72=53928
Xem thêm: Bật Mí Cách Tẩy Quần Áo Bằng Nước Javen Hiệu Quả, Nhanh Chóng Nhất

*

bichha
0


Xem thêm: Cách Đặt Mật Khẩu Cho File Pdf, Password Protect Pdf

Reply

a. Số nu của gene là: (5100 : 3.4) x 2 = 3000 nu

+ Số nu một số loại A = T = 1 tháng 5 x 3000 = 600 nu

G = X = (3000 : 2) – 600 = 900 nu

+ mang sử mạch gốc dùng để làm tổng hòa hợp mARN là mạch 1

Ta có: rA = T1 = 120 nu = A2

rX = G1 = X2 = 240 nu

→" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">→→A1 = rU = 600 – 120 = 480 nu

X1 = rG = 900 – 240 = 660 nu

b. Số bộ ba của phân tử mARN = 1500 : 3 = 500 cỗ ba

+ gene nhân đôi 1 lần, từng gen nhỏ sao mã 3 lần→" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">→→số phân tử mARN được tạo ra là: 21x 3= 6 phân tử

+ từng phân tử mARN có 3 riboxom trượt qua 3 lần→" role="presentation" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-weight: normal; line-height: normal; font-size: 16px; text-indent: 0px; text-align: left; text-transform: none; letter-spacing: normal; word-spacing: normal; overflow-wrap: normal; white-space: nowrap; float: none; direction: ltr; max-width: none; max-height: none; min-width: 0px; min-height: 0px; border: 0px; padding: 0px; margin: 0px; position: relative;" tabindex="0">→→số chuỗi polipepit được tổng hợp là: 6 x 3 x 3 = 54