ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 6 LẦN 1 NĂM 2019

     

Đề khám nghiệm 15 phút giờ Anh lớp 6 học tập kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)

Với Đề đánh giá 15 phút tiếng Anh lớp 6 học kì 1 gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn tiếng Anh 6 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó được điểm cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 6.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6 lần 1 năm 2019

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Học kì 1

Năm học 2021

Môn: tiếng Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề đánh giá số 1)

I. Fill in the blank a suitable word

Where in years name old My

A: What’s your (1) ____________?

B: (2) ____________ name’s Nam.

A: (3) ____________ vì chưng you live?

B: I live (4) ____________ Tran Phu street.

A: How (5) ____________ are you?

B: I’m twelve (6) ____________ old.

II. Make the question for the following sentences

1. My school is in Nguyen Du street.

_________________________________________________?

2. This is her school bag.

_________________________________________________?

3. His name is Minh Anh.

_________________________________________________?

4. The pupils are in the classroom.

_________________________________________________?

Đáp án

I. Fill in the blank a suitable word

1. Name 2. My 3. Where
4. In 5. Old 6. Years

II. Make the question for the following sentences

1. Where is your school?

2. What is this?

3. What is his name?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: tiếng Anh 6

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề kiểm soát số 2)

I. Choose the best answer

1. _______ are you? – I’m fine, thanks.

A. What B. Who C. Where D. How

2. There _______ a television in the living room.

A. Am B. Is C. Are D. Do

3. _______ people are there in your family? – There are four.

A. Who B. How C. How old D. How many

4. _______ bởi you live? – I live in Hue.

A. Where B. What C. Who D. How

5. _______ is Mr. Hung? – He is 45 years old.

A. What B. Who C. How old D. How

6. _______ is that? – That is my friend, Nga.

A. What B. Where C. Who D. How

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Make questions for the following answers

1. There are five people in my family.

How many ______________________________________________?

2. Her name is Lily.

What ___________________________________________________?

3. My brother is six years old.

How old ________________________________________________?

4.

Xem thêm: Cách Làm Rau Câu Dừa Dẻo Thơm Ngon Tại Nhà, Cách Làm Rau Câu Dừa Dẻo Ngon Tại Nhà

Yes, my school is big.

Is ______________________________________________________?

5. Her pen is on the table?

Where __________________________________________________?

6. I’m very well, thanks.

How ___________________________________________________?

Đáp án

I. Choose the best answer

1. D 2. B 3. D 4. A 5. C 6. C

II. Make questions for the following answers

1. How many people are there in your family?

2. What is her name?

3. How old is your brother?

4. Is your school big?

5. Where is her pen?

6. How are you?

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học 2021

Môn: tiếng Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề đánh giá số 3)

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

A B

1. How many chairs are there in the room?

2. What is your name?

3. How old are you?

4. Where are his shoes?

5. Are you a pupil?

6. Good morning! How are you?

a. Yes, I am.

b. Good morning! I’m fine. And you?

c. I’m eleven years old.

d. There are four chairs in the room.

e. My name is Phuong.

f. They are at the front door.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

II. Arrange the words into logical order sentence

1.name/ Ping/ Her/ is/.

____________________________________________________

2.forty - eight / years/ My/ is/ father/ old/.

____________________________________________________

3.school/ his/ big/ Is/?

____________________________________________________

4.teacher/ Mr. Ted/ is/ my/.

____________________________________________________

5.Tom/ students/ are/ Billy/ and/.

____________________________________________________

6.not/ are/ These/ books/ my/.

____________________________________________________

Đáp án

I. Match the questions in column A with the answers in column B.

1 – d 2 – e 3 – c 4 – f 5 – a 6 – b

II. Arrange the words into logical order sentence

1. Her name is Ping.

2. My father is forty-eight years old.

3. Is his school big?

4. Mr. Ted is my teacher.

5. Tom & Billy are students.

6. These are not my books.

Phòng giáo dục đào tạo và Đào sản xuất .....

Xem thêm: Giới Thiệu Về Cách Làm Bánh Chưng : Bật Mí Những Điều Mà Bạn Chưa Biết

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 6

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề đánh giá số 4)

I. Read the following passage and answer the questions

My name is Nam. I’m twelve years old. There are 5 rooms in my house: a living room, a kitchen, two bedrooms, and a bathroom. I’m in the living room now. There is a table, a couch, a television, a stereo, a telephone, a bookshelf và a lamp. & there are two windows, two armchairs, & three stools in the living room.