ĐỀ THI TIẾNG ANH LỚP 4 CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM 2016

     

Thư viện đề thi lớp 4 mời các bạn tham khảo bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ Anh có đáp án năm 2021 dưới đây. Những em hãy nhờ rằng tham khảo 15 đề thi học tập kỳ 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án nhằm đạt được hiệu quả cao vào kỳ thi học kỳ 2 lớp 4 năm 2020 – 2021 chuẩn bị tới. Bộ đề thi được chọn lọc kỹ càng, giúp những em có tác dụng quen với các dạng câu hỏi, cấu trúc đề thi. Hy vọng, đây đã là tài liệu tìm hiểu thêm hữu ích mang lại quý thầy cô và những em học sinh đạt điểm trên cao trong kì thi sắp tới tới.

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh lớp 4 cuối học kì 2 năm 2016

Bạn vẫn xem: đề thi giờ anh lớp 4 cuối học kì hai năm 2016

⇔ tìm hiểu thêm Đề cương ôn tập giờ Anh 4 mới: Đề cưng cửng ôn tập học kì 2 môn giờ Anh lớp 4 NEW

A. Cỗ đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh bắt đầu nhất

Với mong muốn giúp các em học sinh lớp 4 ôn thi học kì 2 giờ Anh 4 hiệu quả, truongsontay.com luôn luôn luôn cập nhật rất các tài liệu luyện thi môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án khác nhau. Mời bạn đọc click vào từng con đường link sau đây & download thêm các tài liệu ôn tập giờ đồng hồ Anh 4 kì 2 hiệu quả:

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 – 2021 số 3Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 – 2021 số 2Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2020 – 2021Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì 2 i-Learn Smart Start năm 2021Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kì hai năm 2020 – 2021Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kì hai năm 2019 – 2020Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 – 2020Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 5Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020 số 5Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 học tập kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 5Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 – 2020 số 5Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2019 – 2020 số 4Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ Anh năm 2019 – 2020 số 4Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ hai năm 2019 – 2020 số 4Đề thi giờ đồng hồ Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 – 2020 số 4Đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng Anh năm 2019 – 2020 số 3Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020 số 3Đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 – 2020 số 3Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 3Đề thi học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020 số 2Đề thi cuối học kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020 số 2Đề thi tiếng Anh học tập kì 2 lớp 4 năm 2019 – 2020 số 2Đề thi tiếng Anh lớp 4 học kỳ 2 năm 2019 – 2020 số 2Đề thi học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020Đề thi giờ Anh lớp 4 học tập kỳ hai năm 2019 – 2020Đề thi giờ Anh học kì 2 lớp 4 năm 2019 – 2020Đề thi cuối học tập kì 2 lớp 4 môn giờ đồng hồ Anh năm 2019 – 2020

B. Cỗ đề giờ đồng hồ Anh học tập kì 2 lớp 4 các năm trước

I. Đề giờ Anh lớp 4 học tập kì 2 bao gồm đáp án – Đề số 1

PART 1: LISTENING (5pts)

Question 1: Listen và match (1pt)

*

Question 2: Listen và circle (1pt)

*

Question 3: Listen & number (1pt)

*

Question 4: Listen và tick (1pt)

*

Question 5: Listen & complete (1pt)

*

B: It’s 35.000 dong.

PART 2: READING và WRITING (4pts)

Questions 6: Look and read. Put the tick (V) or cross (X) in the box. (1pt)

*

Question 7: Read and answer the questions. (1pt)

*

1. What bởi Phong, Nam & Mai lượt thích doing?………………………………………………………..

2. What animal does phái nam like?………………………………………………………………

3. What animal does Phong like?…………………………………………………………………….

4. Why does Mai lượt thích the giraffes?……………………………………………………………………

Question 8: Complete the sentences (1pt)

*

Question 9: Complete the passage (1pt)

camera buy countryside friends

Linda and his (1)……………………… are going khổng lồ have a picnic next Sunday. They are going to the (2)……………………….. They are going to (3)…………………… some food, fruit và drinks. Linda is going lớn take a (4)…………………………. So they are going khổng lồ take some photos. & they are going khổng lồ have a lot of fun.

PART 3. SPEAKING (1pt)

1. Listen & repeat 2. Point, ask and answer

3. Listen and comment 4. Interview

⇔ tìm hiểu thêm đề thi tiếng Anh lớp 4 gồm file nghe: Đề thi học kì 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 bao gồm file nghe HOT

II. Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học tập kì 2 tất cả đáp án – Đề số 2

Part 1. Listening (20′)

Question 1. Listen & number (1pt)

*

Question 2. Listen and màu sắc (1pt)

*

Question 3. Listen và draw a line (1pt)

Question 4. Listen và tick (1pt)

Example: What time bởi vì you go to school?

1. What’s your favorite food?

2. Where did you go?

3. What festival vày you like best?

4. What’s your father job?

Question 5. Listen và complete (1pt)

Example: A: What’s your grandfather job?

B: He is a farmer.

1. A: What animal is that?

B: It’s a……………………..

2. A: Where does your father work?

B: He works in a………………………..

3. A: What is………………………..?

B: It is a big festival.

4. A: What’s your favorite drink?

B:………………………….

PART II. READING & WRITING (20’)

Question 6. Look và read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

Question 7. Read và write ONE suitable word in each gap (1pt).

FAVOURITE ANIMALS

Name likes doesn’t like

Phong giraffes, monkeys zebras, crocodiles, tigers

Mai zebras, rabbits, giraffes bears, elephants

Tuan crocodiles, goldfish, monkeys giraffes, zebras

1. Phong và Mai like …………………..

2. Tuan & Phong don’t like ……………………

3. Mai doesn’t lượt thích bear và …………………

4. Tuan likes goldfish , monkeys và ……………………..

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Question 9. Choose a word and write it next lớn numbers from 1-4.(1 pt)

Hoi An teacher hospital food and drink doctor camera

This is my father. He is a (0) doctor. He works in a (1)……………….. He is always busy. On theweekend , we often have a picnic lớn (2) ………………… We often go there by car. I like swimming very much.

We often take a (3) ……………….. Because my father lượt thích to take a lot of photos. We also take(4)……………………………., too.

ĐÁP ÁN

A. PAPER 1: LISTENING (5pts): đôi mươi minutes

Question 1 . Listen & number: (1pt)

1 – E ; 2 – C ; 3 – D ; 4 – B

Question 2. Listen và color: (1pt)

1. Orange 2. Green 3. Yellow 4. Brown

Question 3. Listen & match: (1pt)

Example: LUSY – A

1. PHONG-B,C 2. NAM-E 3. JANE-A 4. TONY – D

Question 4. Listen và tick the correct picture: (1pt)

1- B 2- A 3- C 4- A

Question 5. Listen and complete: (1pt)

1. Giraffe 2. Field 3. Christmas 4. Orange juice

PART II. READING and WRITING (15 minutes)

Question 6. Look and read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

1. X 2. √ 3. √ 4. X

Question 7. Read và write ONE suitable word in each gap (1pt).

1. Giraffes 2. Zebras 3. Elephants 4. Crocodiles

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

1. Tiger 2. Lantern 3. Noodles 4. Chicken

Question 9. Choose a word & write it next to numbers from 1-4.(1 pt)

1. Hospital 2. Hoi An 3. Camera 4. Food & drink

III. Đề ôn tập giờ Anh lớp 4 học kỳ 2 có đáp án – Đề số 3

PART 1. LISTENING

Question 1: Listen và number. (1pt)

Question 2: Listen and tick. (1pt)

Question 3: Listen and draw a line.(1pt)

Question 4: Listen and colour. (1pt)

Question 5: Listen và write. (1pt)

1. A: How much is this T-shirt?

B: It’s ……………………………

3. A: What’s your favourite food?

B: It’s …………………………….

2. A: Where are you going?

B: I’m going to lớn ………………………

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s ………………………………

PART 2. READING and WRITING

Question 6: Match the questions in column A with the answers in column B. (1pt)

A

B

1. Where is he going next month?

2. How much is the skirt?

3. Let’s go khổng lồ the zoo.

4. What does she look like?

a. 50,000 dong.

b. She is young and tall.

c. Great idea.

d. He is going lớn Phu Quoc island.

Question 7: Choose the word in the box and write the correct answer. (1pt)

chicken in a hospital Ha Long cất cánh a blouse và jeans

1. Where does she work?

2. Where are you going this summer?

3. What’s your favorite food?

4. What’s she wearing?

Question 8: Look, read và write the words. (1pt)

Question 9: Complete the sentences. (1pt)

job milk breakfast school o’clock dinner

Every day I get up at six (1)…………………. I take a shower and get dressed. Then I have bread và eggs for my (2)…………………………. I drink a glass of (3)………….. It is my favourite drink. Finally, I prepare lớn go to lớn (4)………………. What time bởi you get up? What bởi you have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Question 10. Work in pairs. Ask and answer questions:

1. How many people are there in your family?

……………………………………………………………………..

2. What does your mother look like?

……………………………………………………………………..

3. When’s Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

4. What do you vì chưng on Teachers’ Day?

……………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN

Part 1: Listening

Question 1: Listen & number. (1pt)

1. What bởi your parents do, Mai? – My parents are farmers.

2. My mother is a doctor.

3. Where does she work? In hospital.

4. My uncle is a worker. He works in a factory.

1.d 2.c 3.a 4.b

Question 2: Listen and tick. (1pt)

1. What time is it? – It’s six thirty.

2. Vì you lượt thích fish? No, I don’t. I lượt thích chicken

3. Would you like some water? Yes, please. I’m thirsty.

4. What vày you bởi at Tet, Mai? – I visit my grandparents.

1.c; 2.b; 3.a; 4.c

Question 3: Listen and draw a line.(1pt)

1. Let’s go lớn the bookshop. Why vị you want khổng lồ go to lớn the bookshop, Hoa? Because I want tobuy some books.

2. Vày you like jeans, Linda? -Yes, I do

3. Why don’t you lượt thích crocodiles, Tom? – Because they’re scary & dangerous.

4. Do you like T-shirt, Peter? Yes, I do. I like red T-Shirt.

1-Hoa-C; 2-Linda – D 3-Tom-A; 4-Peter-B

Question 4: Listen and colour. (1pt)

1.A: What can you see in the picture?

B: An elephant and a lion.

A: Very good. Can you colour the elephant?

B: Yes. What colour vì chưng you want?

A: How about gray?

B: Gray? OK.

Đang hot: khuyên bảo ghi sơ yếu đuối lý lịch

A: Well done.

B: Oh. I lượt thích gray elephant very much.

2.A: Can you colour the lion orange?

B: Orange? OK. I’m colouring now.

A: Good job.

Question 5: Listen và write. (1pt)

1.A: How much is the T-shirt?

B: It’s 50,000 dong.

2.A: Where are you going?

B: I’m going lớn the bookshop.

3.A: What’s your favourite food?

B: It’s chicken.

4. A: What’s your father’s job?

B: He’s a doctor.

Part 2: Reading và Writing

Question 6: Match the questions in column A with the answers in column B. (1pt)

1-d 2-a 3-c 4-b

Question 7: Choose the word in the box & write the correct answer. (1pt)

1-in hospital

2- Ha Long Bay

3- Chicken

4- a blouse và jeans

Question 8: Look, read và write the words. (1pt)

1.shoes 2. Noodles 3. Táo bị cắn dở juice 4. Family

Question 9: Complete the sentences. (1pt)

Every day I get up at six (1) o’clock. I take a shower và get dressed. Then I have bread andeggs for my (2) breakfast . I drink a glass of (3) milk . It is my favourite drink. Finally, I prepareto go lớn (4) school . What time vì you get up? What vị you have for breakfast?

PART 3. SPEAKING (1pt)

Question 10. Work in pairs. Ask và answer questions

IV. Đề thi môn tiếng Anh lớp 4 học kì 2 gồm đáp án

A. LISTENING

I/ Listen và match: (1pt)

II/ Listen và circle: (1pt)

III/ Listen và number: (1pt)

IV/ Listen và tick: (1pt)

V/ Listen & complete: (1pt)

1- This xe đạp is black and orange.

2- It’s got __________ wheels.

3- I can ___________. I can swim. And I can skateboard.

4- Are they _________?

– No, they aren’t.

5- ________ is our new whiteboard.

B. READING

I. Answer the questions (0.75đ)

1. Have you got fries? 2. Has he got chicken?

– No, I haven’t. …………………………

3. Have you got salad? 4. Has she got a milkshake?

…………………… ……………………

II. Write Yes or No (0.75đ)

My name’s Peter. I go to lớn Orange Park School. Look at these pictures of my school.

Our classroom is upstairs. It’s very big and bright.

I’m in class 3C. There are 12 girls và 14 boys in my class. Our teacher is Mrs Cooper.

There are lots of pictures and posters on the wall.

There is a swimming pool too. I love my school.

1. His name is Peter. Yes

2. Their classroom is downstairs. ………..

3. The classroom is very small và bright. ………….

4. Peter is in class 3C. ………….

C. WRITING

I. Look & write (0.75đ)

1. Classroom 2. _ _ _ _ _ _ _ _

3._ _ _ _ 4. _ _ _ _ _ _

II. Complete the sentences (0.75đ)

1. Are you hot ? No, we aren’t.

2. Is she hungry ? Yes, ……………..

3. Is he happy ? No, ……………..

4. Are they thirsty ? Yes, ……………

ANSWER KEYS

A. Listening: (5pts)

1. Listen & match: (4×0.25pt)

1. Mẫu 2. C 3. A 4. D 5. E

2. Listen và circle: (4×0.25pt)

1. Mẫu; table; classroom; computer; pencil case

3. Listen và number: (4×0.25pt)

1. Mẫu 2. Fries 3. Salad 4. Chicken 5. Milkshake

4. Listen và tick: 4×0.25pt)

1. Ex 2.b 3.b 4. A 5. A

5. Listen and complete: (4×0.25pt)

1. Mẫu mã 2. Three 3. Skate 4.hot 5. That

B. Reading: (1.5pts)

1. Answer the questions: (3×0.25 pt)

a. Mẫu mã 2/ No, he hasn’t 3/ Yes, I have 3/ No, she hasn’t

2. Write Yes or No: (3×0.25 pt)

a. Mẫu b. No c. No d. Yes

C. Writing (1.5pts)

1. Look and write: (3×0.25pt)

a) mẫu mã b) computer c) cold d) hungry

2. Complete the sentences: (3×0.25pt)

1. Mẫu

2. Yes, she is

3. No, he isn’t

4. Yes, they are

V. Đề bình chọn tiếng Anh 4 học tập kì 2 tất cả đáp án số 5

A. LISTENING

Question 1: Listen & match (1pt)

Question 2: Listen & number (1pt)

Question 3 : Listen và write the missing words (1pt)

1. Let’s go to lớn the ____________________.

2. I want khổng lồ buy a ____________________.

3. There is a _____________________ near my home.

4. Her sister works in a _______________.

Question 4. Listen & tick (v). (1pt)

Question 5: Listen and màu sắc 4 items as you hear (1pt)

PART 2: READING and WRITING

Questions 6: Look & read. Put the tick (V) or cross (X) in the box (1pt)

Question 7: Look at the pictures và write the words: (1pt)

Question 8: Look & read. Write YES or NO. (1pt)

Dear Phong,

I’m Jack. Yesterday was fun & relaxing. I got up late. In the morning, I cleaned my room. In the afternoon, I watered the flowers in the garden. Then I did my homework. In the evening, I chatted online with my friend Nam. We talked about our favorite films. What did you do yesterday?

Jack

1. Jack got up early. truongsontay.com……

2. In the morning, he cleaned the living room. ………………

3. In the afternoon, he worked in the garden. ………………

4. Then he did his homework. ………………

5. In the evening, he chatted online with his friend Mai. ………………

Question 9: Complete the passage: (1pt)

doctor mother sports young cycling

A: That’s my (1) mother.

B: Who? Is she (2) ………………………….. Over there?

A: Yes, she is. She likes (3) ………………………….. .

B: What does she do?

A: She’s a (4) ……………………….

Xem thêm: Xem Ngày 16 Tháng 3 Năm 2021 Tốt Hay Xấu, Lịch Âm Ngày 16 Tháng 3 Năm 2021

B: What does she look like?

A: She’s tall and (5) ……………………….

PART 3: SPEAKING

Question 10. (1pt)

1. Listen and repeat 2. Point, ask & answer

3. Listen and bình luận 4. Interview

ĐÁP ÁN

Question 1: Listen and match (1pt) (track 45)

Phong and Linda: bookshop, books

Mai and Tony: Supermarket, drinks

Question 2: Listen & number (1pt) (track 23)

a – 3; b – 1; c – 2; d – 4;

Question 3: Listen và write the missing words (1pt) (track 50)

1. Let’s go lớn the bookshop.

2. I want to buy a book.

3. There is a bakery near my home.

4. Her sister works in a supermarket.

Question 4. Listen and tick (V) . (1pt) (track 84)

1 – b; 2 – a; 3 – c; 4 – a;

Question 5: Listen and color 4 items as you hear (1pt) (track 56)

PART 2: READING và WRITING

Questions 6: Look and read. Put the tick ( ) or cross ( X ) in the box (1pt)

1 – X; 2 – V; 3 – X; 4 – V;

Question 7: Look at the pictures & write the words: (1pt)

1 – Yesterday I saw a crocodile.

2. My sister is a worker.

3. Driver is my favorite job.

4. Would you like to see a kangaroo?

Question 8: Look & read. Write YES or NO. (1pt)

2 – No; 3 – Yes; 4 – yes; 5 – No;

Question 9: Complete the passage: (1pt)

2 – cycling; 3 – sports; 4 – doctor; 5 – young;

VI. Đề thi Anh văn lớp 4 học kỳ 2 có đáp án số 6

I. Search từ không giống với những từ còn lại: (2ms)

0. A. Green b. Blue c. Milk d. Purple

1.a. Cake b. Giraffe c. Bread d. Ice cream

2.a. Monkey b. Tiger c. Lion d. Water

3.a. Angry b. Happy c. Sunny d. Tired

4.a. Turtle b. Bears c. Rabbits d. Elephants

II. Quan sát tranh và vấn đáp câu hỏi: (1,5ms)

III. Chọn từ thích hợp điền vào khu vực trống: (3m)

1. I ……………. My teeth every day.

a. Wash b. Walk c. Brush

2. Do you want …………..? – Yes, I do.

a. Orange car b. A orange car c. An orange car

3. What bởi you want? – I want ……………………..

a. A sandwich b. A sandwichs c. Sandwiches

4. Vì chưng you want milk? – …………………….

a.No, I do. B. Yes, I am. C. Yes, I do.

5. ……………… pens are there? – There are two pens.

a.How old b. How c. How many

6. How is the …………….? – It is snowy.

a.weather b. Table c. Sun

7. What vị you like? – I like elephants …….. Rabbits.

a.an b. And c. X

8. There ………….. Eleven flowers.

a. Are b. Is c. Am

9.I don’t …………. The turtle every day.

a. Brush b. Eat c. Feed

10. Are you scared? – No, ……………………. .

a. I am. B. Am I not. C. I’m not.

11. I want chicken. I don’t want ………………. .

a. Tiger b. Fish c. Frog

12. My favorite màu sắc is ………………….. .

a. An orange b. A orange c. Orange

IV. Bố trí lại: (2ms)

0. Hungry/ am/ I => I am hungry.

1. I/ like/ tigers/ don’t =>………………………………………….

2. You/ want/ little/ do/ a/ ball/? =>………………………………………….

3. Every day/ I/ the/ pet/ cát =>…………………………………………

4. Your/ what/ favorite/ is/ color/? =>………………………………………….

V. Viết từ bỏ trái nghĩa cùng với từ mang lại sẵn: (1,5ms)

0. Short ≠ long 1. Big ≠ ……………

2. Sad ≠ ……… 3. Hot ≠ ……………

ĐÁP ÁN

I. Tra cứu từ khác với những từ còn lại: (2ms)

1 – b; 2 – d; 3 – c; 4 – a;

II. Nhìn tranh và vấn đáp câu hỏi: (1,5ms)

1 – I lượt thích cats.

2 – I want pizza.

3 – on;

III. Lựa chọn từ phù hợp điền vào vị trí trống: (3m)

1 – c; 2 – c; 3 – a; 4 – c; 5 – c; 6 – a;

7 – b; 8 – a; 9 – c; 10 – c; 11 – b; 12 – c;

IV. Bố trí lại: (2ms)

1 – I don’t lượt thích tiger;

2 – bởi vì you want a little ball

3 – I pet the car every day.

4 – What is your favorite color?

V. Viết từ trái nghĩa cùng với từ mang đến sẵn: (1,5ms)

0. Short ≠ long 1. Big ≠ truongsontay.coml……….

2. Sad ≠ truongsontay.comy….. 3. Hot ≠ truongsontay.com……..

VII. Đề thi học tập kì 2 môn tiếng Anh lớp 4 có đáp án số 7

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen & match (1m)

*

Question 2: Listen and number (1m)

Question 3: Listen và tick ( ) (1m)

Question 4 : Listen and write the missing words or numbers (2ms)

1. Let’s go to the ………………………….. Great idea!

2. Why vì chưng you want lớn go khổng lồ the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went mập mạp Co …………………………

PART 2: READING & WRITING

Questions 5: Look & read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box (1m)

Question 6 : Look and read. Write YES or NO (1m)

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to lớn Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers và friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters. ……….

2. We eat very much fruit on Tet holiday. ……….

3. We go to lớn Tet market. ………..

4. We visit our grandparents, teachers và friends. ………..

Question 7 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

Question 8: Complete the passage (1m)

camera buy countryside friends

Linda và his (1) ……………………… are going lớn have a picnic next Sunday. They are going lớn the (2) ……………………….. They are going to (3) ……………………………… some food, fruit and drinks. Linda is going khổng lồ take a (4) …………………………. So they are going to take some photos. & they are going to have a lot of fun.

PART 3. SPEAKING (1m) (5’)

1. Listen and repeat

2. Point, ask & answer

3. Listen và comment

4. Interview

ANSWER KEY

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match (1m)

1- c 2-d 3-a 4-b

Question 2: Listen & number (1 m)

A-2 B-3 C-1 D-4

Question 3: Listen & tick ( ) (1m)

1-A 2-B 3-B 4-A

Question 4 : Listen và write the missing words or numbers (2ms)

1. Supermarket; 2. Rulers; 3. 80,000; 4. Island

PART 2: READING và WRITING

Questions 5: Look and read. Put the tick ( ) or cross( X ) in the box (1m)

1. V; 2. X; 3. X; 4. V

Question 6 : Look & read. Write YES or NO (1m)

1. NO 2. NO 3. YES 4. YES

Question 7 : Look at the pictures and the letters. Complete the sentences (1m)

1. He’s a bus driver

2. Are they tigers

3. Why bởi you like monkeys?

4. We visited Phu Quoc Island

Question 8: Complete the passage (1m)

(1) friends

(2) countryside

(3) buy

(4) camera

TAPE TRANSCRIPT

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen & match

1. A: What’s your brother’s job?

B: He is a xe taxi driver.

2. A: What’s your father’s job?

B: He is a factory worker.

3. A: What’s your father’s job?

B: He is a doctor.

4. A: What’s your father’s job?

B: He is a farmer.

Question 2: Listen and number

1. A: Christmas’s coming soon.

B: Yes. It’s a big festival. We vì chưng lots of shopping.

2. A: Mid-Autumn Festival’s coming soon.

B: Yes, it is. I like eating mooncakes.

3. A: What is Tet, Mai?

B: It’s a big festival in our country.

4. A: Tomorrow is Children’s Day.

B: Yes, it is. We’ll see cartoons after class.

Question 3: Listen & tick ( )

1. A: What are they wearing?

B: They’re wearing T-shirt and shorts.

2. A: What’s your favourite drink?

B: It’s mineral water.

3. A: What is she like?

B: She is cheerful.

4. A: What animal is that?

B: It’s a giraffe.

Question 4 : Listen & write the missing words or numbers

1. Let’s go to lớn the supermarket. Great idea!

2. Why bởi vì you want to go to the bookshop?

Because I want some rulers.

3. How much is the dress?

It’s 80,000 dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went to con Co Island

VIII. Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Anh có đáp án số 8

PART I: LISTENING: (20 minutes)

Question 1. Listen & number. (1pt)

Question 2. Listen và colour (1pt).

Question 3. Listen & draw the line. There is an example. (1pt)

Question 4. Listen & tick. (1 pt)

Example: 1. C.

Question 5. Listen and complete. (1pt)

1. Lisa: I’m hungry.

Jenny: What bởi vì you want?

Lisa: I want an …………………… Jenny: Here you are.

Lisa: Thank you.

2. Jenny: What bởi vì you want?

Scott: I want cake & ………………..

3. Kate: What’s your favorite color?

Andy: I like ……………………

4. John: What bởi vì you like?

Andy: I lượt thích ……………..

PART II: READING & WRITING: (15 minutes)

Question 6. Look & read. Put a tick or cross in the box as examples (1pt).

Question 7. Fill in the blanks (1pt)

favorite lượt thích about is

A: What’s your (1)……………………….color ?

B: It (2)…………..red. What (3)………………..you ?

A: I (4)……… green.

Question 8. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. (1 pt)

Question 9. Look and insert a suitable word in the gap to complete the text. (1 pt)

I am Kathy. My favorite food is ……………… I always drink ……………. In the morning. I likeplaying…………………………. Very much. I like ……………………., too.

PART III: SPEAKING: (5 minutes)

Question 1. Speaking (1 pt)

1. Listen & repeat.

2. Point, ask và answer.

3. Listen and comment.

4. Interview.

Xem thêm: Các Dạng Bài Tập Liên Kết Hóa Học Lớp 10 Violet Hay Nhất 2022

Mời các bạn tải tổng thể 15 đề thi tại đây: 15 đề thi học tập kỳ 2 môn giờ đồng hồ Anh lớp 4 gồm đáp án. Xung quanh ra, nhằm cung cấp các em học sinh có một kì thi học tập kì 2 diễn ra thành công không chỉ có ở môn tiếng Anh ngoài ra cả đề thi Toán cùng đề thi tiếng Việt, truongsontay.com xin trình làng đến thầy cô và những bậc phụ huynh cỗ đề thi thân học kì 2 lớp 4 theo Thông tứ 22 siêu hữu ích. Chúc những em có một kì thi học kì 2 đạt kết quả cao!

Ngoài ra, mời chúng ta đọc bài viết liên quan nhiều tư liệu Ôn tập giờ đồng hồ Anh 4 hiệu quả khác như Để học giỏi Tiếng Anh lớp 4, bài bác tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 4 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 4, Đề thi học tập kỳ 2 lớp 4,… được update liên tục bên trên truongsontay.com.