35 đề thi ioe lớp 5 năm 2022

     

--- bài bác mới hơn ---

tiếng việt 5- Đề 1

Câu 1: a. Xếp các từ sau thành hai team : Từ ghép và từ láy

Châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, hy vọng mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn.

Bạn đang xem: 35 đề thi ioe lớp 5 năm 2022

b.Cho những từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, ao ước ngóng, ước ao mỏi, mơ màng, mơ mộng.

-Xếp các từ bên trên thành nhì nhóm: Từ ghép với từ láy. đến biết thương hiệu gọi của kiểu từ ghép và kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên.

c.Tạo 2 từ ghép bao gồm nghĩa phân loại, 2 từ ghép bao gồm nghĩa tổng hợp, 1 từ láy từ mỗi tiếng sau: nhỏ, sáng, lạnh.

Câu 2: Phân biệt từ ghép, từ láy trong các từ sau:

Bình minh, linh tính, cần mẫn, tham lam, bao biện, bảo bối, căn cơ, hoan hỉ, hào hoa, hào hứng, ban bố, tươi tốt, đi đứng, buôn bán, mặt mũi, hốt hoảng, nhỏ nhẹ, bạn bè, cây cối, đồ vật móc, tuổi tác, đất đai, chùa chiền, gậy gộc, mùa màng, chim chóc, thịt gà, óc ách, inh ỏi, êm ái, ốm o, ấp áp, ấm ức, o ép, im ắng, ế ẩm.

Xem thêm: Con Trai Khóc Vì Con Gái Phải Làm Thế Nào Khi Nhìn Thấy Con Trai Khóc

Câu 3: “Chú chuồn nước tung cánh bay vọt lên. Dòng bóng chú nhỏ xíu lướt cấp tốc trên mặt hồ. Mặt hồ trải rộng không bến bờ và lặng sóng.”

Tìm danh từ, động từ, tính từ trong những câu trên.

Câu 5: Xác định danh từ, động từ, tính từ trong hai câu thơ của chưng Hồ:

“Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay

Vượn hót chim kêu suốt cả ngày.”

Câu 6: Xác định từ loại của các từ niềm vui, nỗi buồn, cái đẹp, sự đau khổ.

Đáp án-Đề 1

Câu 1: a. Xếp các từ sau thành hai team : Từ ghép với từ láy

Châm chọc, chậm chạp, mê mẩn, mong ngóng, nhỏ nhẹ, ước ao mỏi, tươi tốt, phương hướng, vương vấn, tươi tắn. (Trả lời: Từ láy: chậm chạp, mê mẩn, mong muốn mỏi, tươi tắn, vương vấn.

Từ ghép: châm chọc, mong ngóng, nhỏ nhẹ, tươi tốt, phương hướng.

Xem thêm: Bất Phương Trình Bậc Hai - Và Cách Giải Hay, Chi Tiết

b.Cho các từ sau: mải miết, xa xôi, xa lạ, phẳng lặng, phẳng phiu, hy vọng ngóng, ước ao mỏi, mơ màng, mơ mộng.

-Xếp các từ bên trên thành nhì nhóm: Từ ghép cùng từ láy. Mang đến biết thương hiệu gọi của kiểu từ ghép với kiểu từ láy ở mỗi nhóm trên. (Trả lời -Từ ghép : xa l

--- bài cũ rộng ---


--- bài mới hơn ---

Một số đáp án IOE vòng 2

Bài làm thi 1

Câu 1: You can watch the train going… from this window. – Ðáp án: A

Câu 2: …! I had no idea you were in Paris. – Ðáp án: C

Câu 3: Odd one out: – Ðáp án: C

Câu 4: Making friends … to be the hardest part in college khổng lồ many people. – Ðáp án: D

Câu 5: A … friendship is a pcious relationship. – Ðáp án: B

Câu 6: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: A

Câu 7: Linda’s boss made her … overtime last weekend. – Ðáp án: B

Câu 8: Could you please tell me the … for Southwater? – Ðáp án: C

Câu 9: She stood there and watched him … away. – Ðáp án: A

Câu 10: The children seem khổng lồ be totally … of working quietly by themselves. – Ðáp án: C

Câu 11: The old man was requested … the briefcase by the custom officers. – Ðáp án: A

Câu 12: Susan would … study for her exam tomorrow. – Ðáp án: B

Câu 13: Odd one out: – Ðáp án: D

Câu 14: Is there anything here worth …? – Ðáp án: C

Câu 15: In this shop, you can try clothes … one of the changing cubicles. – Ðáp án: A

Câu 16: Remember … us a postcard when you get there. – Ðáp án: C

Câu 17: We regret … you that we can’t approve your suggestion. – Ðáp án: B

Câu 18: They let their children … up late at weekends. – Ðáp án: B

Câu 19: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: D

Câu 20: Some scientists spend most of their lives … at rocks. – Ðáp án: A

Câu 21: Peter is very funny. He makes me … a lot. – Ðáp án: A

Câu 22: Mai & Lan have been friends … school. – Ðáp án: B

Câu 23: At that time, no one had the … suspicion that she was a shoplifter. – Ðáp án: B

Câu 24: My alarm didn’t go off this morning. It needs …. – Ðáp án: C

Câu 25: The recent hurricane caused … damage. – Ðáp án: B

Câu 26: Choose the word that has the underlined part pronounced differently: – Ðáp án: C

Câu 27: I’ve got enough food in the house, so I needn’t … lớn the shops tomorrow. – Ðáp án: C

Câu 28: I am sorry, … late. – Ðáp án: D

Câu 29: The children were eager … their parents. – Ðáp án: A

Câu 30: Choose the word that has different găng tay pattern: – Ðáp án: B

Câu 31: I don’t know much about farm work. I can’t … the transplanting. – Ðáp án: A

Câu 32: Nobody is ready to go, …? – Ðáp án: A

Câu 33: … food is more quintessentially Indian than basmati rice. – Ðáp án: C

Câu 34: My teacher arrived after I … for him for ten minutes. – Ðáp án: C

Câu 35: It’s important for her … the office. – Ðáp án: D

Câu 36: His health was seriously affected và he suffered from constant…. – Ðáp án: B

Câu 37: We were surprised … the way he behaves. It was quite out of character. – Ðáp án: C

Câu 38: My friend is on a diet since she wants to … weight. – Ðáp án: D

Câu 39: If you are … with your good, please contact us within ten days of receipt. – Ðáp án: A

Câu 40: Only when you grow up … the truth. – Ðáp án: B

Câu 41: Would you mind … the door? – Ðáp án: C

Câu 42: I’m on a … I want to thất bại some weight. – Ðáp án: C

Câu 43: I’d rather … at home. – Ðáp án: D

Câu 44: Many of us feel … of the dark. – Ðáp án: B

Câu 45: I saw Ann in a … report on TV last night. – Ðáp án: B

Câu 46: He… me by asking me stupid questions while I’m working. – Ðáp án: A

Câu 47: If anybody … question, please ask me after class. – Ðáp án: D

Câu 48: You don’t have khổng lồ come khổng lồ see my mother … you want to. – Ðáp án: A

Câu 49: The quái thú made … for a meeting after work. – Ðáp án: B

Câu 50: Don’t … the door. The paint is still wet. – Ðáp án: D

Câu 51: The man who will replace Mr. Stuart … yesterday. – Ðáp án: C

Câu 52: The teacher let them … the assignment in group. – Ðáp án: C

Câu 53: Have you ever considered … a pharmacist? – Ðáp án: C

Câu 54: It’s a horrible irony, but a bully has khổng lồ know his victim well … effective. – Ðáp án: A

Câu 55: My dog loves khổng lồ … in the sun. – Ðáp án: A

Câu 56: What bởi you hope … when you graduate? – Ðáp án: B

Câu 57: They noticed him … the agreement. – Ðáp án: C

Câu 58: They were furious … me for not telling them the truth. – Ðáp án: A

Câu 59: We must have the radio mix …. – Ðáp án: C

Câu 60: The house … five rooms. – Ðáp án: A

Câu 61: Lan looks so happy. She … informed about the news. – Ðáp án: C

Câu 62: We are going for a picnic … the bad weather. – Ðáp án: D

Câu 63: The news is …. – Ðáp án: B

Câu 64: Choose the word that is different from the others in meaning: – Ðáp án: B

Câu 65: They would … go by plane than spend a week traveling by train. – Ðáp án: B

Câu 66: … English in a short time, we have to work hard day & night. – Ðáp án: B